Regulamin 

REGULAMIN

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy BINPOL   działający pod adresem www.twojekosze.pl  jest własnością firmy BINPOL Piotr Klementowski ul. Złoty Widok 5A , 58-564 Sosnówka k Jeleniej Góry NIP 611 111 23 66

 

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet w ramach sklepu internetowego www.twojekosze.pl.
 2. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.twojekosze.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sunrise Group.
 3. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.twojekosze.pl .
 8. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim BINPOL skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 11. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.twojekosze.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 13. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

§2.  REJESTRACJA I LOGOWANIE


 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

                 a  Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub

             b  Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub

             c  Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, lub

             d  minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

             e  łącze internetowe / szerokopasmowe łącze internetowe

             f  włączona obsługa okien wyskakujących

             g  aktywne konto e-mail

 

        2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.twojekosze.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając             następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.

 

        3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez BINPOL danych osobowych                    niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także powierzenie przetwarzania tychdanych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.

 

        4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”. 

        5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 BINPOL prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość  zawierającą link, którego                                 uruchomienie stanowi  potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 

        6.  Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy  podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.

 

        7.  Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie numer                        telefonu.

 

        8.  Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 

        9.  W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

 

 

                                              

§3.  SKŁADANIE ZAMÓWIŃE

 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.twojekosze.pl. Klient po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

               a  zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;

               b  adres, na jaki ma być dostarczony towar;

               c  sposób dostawy;

               d  sposób płatności.

        3.  Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza              złożenie zamówienia i  zawarcie z BINPOL umowy kupna-sprzedażyproduktów objętych zamówieniem.

 

        4.  Na adres email wskazany podczas rejestracji BINPOL  wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

        5.  Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

 

 

§4. CENY TOWARÓW

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie  www.twojekosze.pl  i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

              a  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

              b  nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 1. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.twojekosze.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 3. BINPOL zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.twojekosze.pl 

 

§5. FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).
 2. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

          a   gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki

          b   przelewem elektronicznym
          c   zwykłym przelewem na rachunek bankowy

 

        3.  Przyjmowane przez nas formy płatności to:

           a  przedpłata na konto,

           b  płatność elektroniczna PayU,

           c  płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),

 

 1. BIMPOL umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU – Spółka Akcyjna  z siedzibą w Poznaniu
 1. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL Express Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.twojekosze.pl
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Firmy  mailowo, na adres: biuro@twojekosze.pl lub telefonicznie, na numer: +48 514 141 354 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

 

 

§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie siedmiu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Zamówione towary wysyłane są do 48h od złożenia zamówienia, pomijając soboty i dni świąteczne. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony (w takim przypadku czas dostawy jest ustalany indywidualnie).
 5. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
 6. Jeżeli BIMPOL nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 

 

 

 §7. WYMIANA TOWARU

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie www.twojekosze.pl W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do na adres: BINPOL ul. Zloty Wigok 5A 58-564 Sosnówka k Jeleniej Góry  z dopiskiem: "WYMIANA E-SKLEP".
 3. BINPOL realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.
 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Sunrise Group Sp. z o.o. nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
 5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Sunrise Group Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.
 6. Koszt przesłania do Sunrise Group Sp. z o.o. wymienianego towaru pokrywa Klient.
 7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa BINPOL.

 

                                                   §8. WARUNKI REKLAMACJI                                                                             

 1. Reklamacje należy składać na adres  pocztą elektroniczną biuro@twojekosze.pl
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do BINPOL reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (paragon, mail potwierdzający zakup, screen shot/zrzut z ekranu)i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.twojekosze.pl/files/wzor-reklamacje.rtf  lub odręcznie napisanym oświadczeniem
 3. BINPOL rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta BINPOL naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

 

§9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sunrise Group Sp. z o.o. 58-508 Jelenia Góra, ul Dziwiszów 158,, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: www.twojekosze.pl 
 3. Udostępnienie przez BINPOL . wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sunrise Group Sp. z o.o. wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.
 6. Zwrócony towar nie może mieć śladów użytkowania

 

 §10. DANE OSOBOWE

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce  Sunrise Group Sp. z o.o. . Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 

 §11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
 3. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez BINPOL w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.11.2013 r.
 8. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie  BINPOL  a także pod adresem www.twojekosze.pl
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmowania czynności mogących zakłócić prawidłowe działanie sklepu internetowego, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 10. Nazwa twojekosze.pl oraz wyróżniające ją oznaczenia słowno-graficzne stanowią własność BINPOL. Ich używanie dozwolone jest za uprzednią pisemną zgodą BINPOL .
 11. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.twojekosze.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 12. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu. 
 1. Wszystkie pola przy składaniu zamówienia muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. W przypadku korzystania z Klienta z usługi „Moje Konto” użyte zostaną dane podane przy rejestracji.

       b.  Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym:

      13.  Na zlecenie Klienta wysyłamy zamówione towary za pośrednictwem współpracująceych z nami firm kurierskichj . Koszty transportu uzależnione są do wielkości                     zamówienia. 

 

        a.  Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

        b.  Towary dla firm, które chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów rejestrowych, na indywidualnie                            uzgodnionych warunkach.

        c.  Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera. 

        d.   W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

       14.  BINPOL zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu z  powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.

 

       15.  Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów

    

       16.  Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji toward pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich                        producentów. Mimo, iż BINPOL dokłada wszelkich starań i rzetelnie sprawdza każdy opis to mogą pojawić się w nich błędy, które niezwłocznie po ich ustaleniu                          zostaną zmienione na właściwe.

 

       17. BINPOL zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie Sklepu.                             Wszystkie zamówienia złożone i niezrealizowane przed wprowadzeniem zmiany będą realizowane według postanowień regulaminu w brzmieniu sprzed                                     wprowadzenia zmian, z tym zastrzeżeniem że na życzenie Klienta złożone zamówienie będzie realizowane według nowego brzmienia regulaminu. 

 

       18.  BINPOL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.twojekosze.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień                                 przyjętych do realizacji.

 

        19.  BINPOL zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów. Zawartość Sklepu www.twojekosze.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543                       Kodeksu cywilnego.

 

        20. W zakresie nie określonym w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: z dnia 23 kwietnia 1964 r.                   kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z               późn. zm.), ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz.                                   1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2002 r. o                                     szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z 15 listopada 1984 r.                 prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173).

 

        21.  BINPOL dokłada starań, aby zapisy niniejszego regulaminu pozostawały w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności                                      zgodności z przepisami dotyczącymi konsumentów. W przypadku, gdyby którakolwiek z klauzul regulaminu łamała prawa konsumenckie (klauzule abuzywne),                            należy rozumieć, że skierowana jest wyłącznie do Klientów Sklepu nie będących konsumentami.

 

       22. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar nalezy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. 

 

 

 

 


 
 • Zestaw Black SORTBIN 2x28L + 2x45L
 • Kosz SORTBIN 45L Black-Green
 • Pojemnik zewnętrzny czarny 120L
 • Pojemnik na odpady Round Blue 23 L
 • Sortery do segregacji 75L (3x25L)
 • Pojemnik na kółkach WEBER 240L
 • Pojemnik na kółkach Contenur 120L
 • Stacja ładowania EVC URBAN
 • Kosz uniwersalny
 • EUROPLAST - pojemnik 120L niebieski
 • Kosz trójdzielny 48L=3x16L
 • Szafa ubraniowa pojedyncza dzielona QMM 450- 153
 • Szafka wnękowa A-RW27
 • Kosz na śmieci Ecologica 20L orange
 • Kosz SORTBIN 45L Yellow
 • Kosz uliczny LED 1
 • Kosz ze szklanym daszkim 104L
 • Kosz SORTBIN 45L Blue
 • Wózek na zakupy Trolley 50
 • Szafka wnękowa A-RW1
 • Kosz na śmieci QADRO 15L green
 • Stacja ładowania EVC PUBLIC
 • Kosz na śmieci Ecologica 20L green
 • Pojemnik na odpady Round Orange 23 L
 • Sorter na śmieci Flip Bin 50L blue.si
 • Eco kosz Multispace Duo 25 zielony
 • Kosz uliczny LED 2
 • Pojemnik WEBER na odpady 770 L
 • Eco kosz Multispace Duo 25 biały
 • Kontener samowyładowczy 1610 KG
 • Kosz na śmieci QADRO 15L blue
 • Pojemnik na kółkach Contenur 120L
 • Pojemnik na kółkach WEBER 80L
 • Kosz pod zlew STRADOS 23L
 • Kosz EcoCube 22L (niebieski)
 • Kosz trójdzielny 48L=3x16L
 • Kosz uliczny SOLAR 1
 • Pojemnk szafkowy jedno-komorowy 120L
 • Pojemnik na kółkach WEBER 240L
 • Kosz uliczny LED 1

Nasi Klienci:

 
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Cookies